ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
 • Απαλλάσονται από την πολεοδομική άδεια
 • Δεν έχουν ένσημα Ι.Κ.Α.
 • Καλύπτουν το 40% του χωραφιού
 • Μπορούν να τοποθετηθούν μέχρι και 2.5m από τα όρια του χωραφιού
 • Δεν χρειάζονται μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
 • Ανθεκτική κατασκευή μελετημένη για ακραίες καιρικές συνθήκες
 • Δεν επιβαρύνει την διαβίωση των σαλιγκαριών
 • Προσφέρει την απαραίτητη προστασία από εξωτερικούς θηρευτές
 • Χρησιμοποιούνται υλικά που δεν μολύνουν το ζωικό κεφάλαιο
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
 • Σκελετός κατασκευασμένος από θερμογαλβανισμένες σωλήνες
 • Ειδικοί σύνδεσμοι από γαλβανισμένη λαμαρίνα που εκμηδενίζουν την χρήση ηλεκτροσυγκολήσεων
 • Δίχτυ σκίανσης υψηλής ποιότητας
 • Προδιαγραφές υλικών για πολύχρονη αντοχή στον ήλιο και στις διαβρώσεις
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΠΑΡΤΕΡΙΟΥ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΤΡΟΦΕΙΟΥ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΠΑΡΤΕΡΙΑ